REGULAMINPostanowienia wstępne
Definicje


Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży


Złożenie zamówienia Zawarcie umowy – potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:
  1. dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe,
  2. Kurs nie jest już dostępny w Serwisie,
  3. nastąpi brak autoryzacji płatności według wybranej przez Klienta metody.
 4. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, Umowa nie została zawarta, a Zamówienie zostało anulowane. W przypadku przesłania przez Sprzedającego dwóch wiadomości o treściach jak w pkt 2 i 4, za skuteczną i wiążącą uważa się tę z wiadomości, którą wysłano jako ostatnią.
 5. Sprzedawca zwolniony jest z przesłania Klientowi informacji treści wskazanych w pkt 4 w sytuacji, w której doręczenie korespondencji uniemożliwia wadliwość lub niepełność wskazanych przez Klienta danych.Licencja do KursówCena i formy płatności